13 01, 2018

Revisionsberättelse

2022-01-11T09:59:15+01:00

Revisionsberättelse för Pensionerade Farmacevters Förbund

Undertecknade, revisorer i  Pensionerade Farmacevters Förbund,
har enligt uppdrag granskat årsredovisningen, de underliggande räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för 2017.

Räkenskaperna har förts med noggrannhet och alla intäkter och kostnader har verifierats med vederbörliga allegat.

Styrelsens verksamhet har kunnat följas med utförliga protokoll.

Vi tillstyrker att uppgjord resultat- och balansräkning fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

 

Stockholm den 12 januari 2018

 

Karin Nilsson                                                                 Eva-Lena Ahlesten

Revisionsberättelsen i PDF-format för nedladdning. PFF Revisionsberättelse 2017

Revisionsberättelse2022-01-11T09:59:15+01:00
13 01, 2018

Årsberättelse

2022-01-11T09:58:21+01:00

Pensionerade Farmacevters Förbund
Årsberättelse för verksamheten 2017

Vid årsmötet den 14 mars 2017 valdes för verksamhetsåret 2017 följande styrelse:

Ordförande Inger Sandahl

Styrelseledamöter; Mariana Cederstam omval, Alice Hörnell omval, Roland Fernström omval och Gunnar Lundberg omval. Nyval skedde av Gunnel Bridell och Per Manell.

Till revisorer omvaldes Karin Nilsson och Eva-Lena Ahlesten. Som revisorssuppleant omvaldes Jan Ernberg.

Årsavgiften har varit 100 kr.

Vid årsskiftet 2017/2018 hade förbundet 1 127  medlemmar. Av dessa var 41  nya medlemmar.

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten.

Under året har styrelsen, med framförallt förbundets webbmaster, arbetat med webbsidan.  www.pensioneradefarmacevter.se.

På lokalombudsdagen i maj gick PFFs webbmaster igenom hur ombuden kunde arbeta med webbsidan.
Lokalavdelningarna har haft många välbesökta och uppskattade aktiviteter.
I lokalavdelningen Dalarna har Susanne Naula efterträtt Anna Swan.

Vid årsmötet som hölls på Westmanska Konferens deltog 87  medlemmar. Årsmötestalare var Bodil Jönsson som talade över temat ”Tiden, tiden, alltid denna tiden”.

Stockholm den 2 januari 2018

Inger Sandahl
Mariana Cederstam                                  Roland Fernström                                   Alice Hörnell
Gunnar Lundberg                                     Gunnel Bridell                                          Per Manell

Årsberättelsen i PDF-format för nedladdning!

PFF årsberättelse 2017

Årsberättelse2022-01-11T09:58:21+01:00
Till toppen