Stadgar för Pensionerade Farmacevters Förbund

Antagna vid årsmöte i Stockholm den 20 oktober 2010
Ersätter stadgar från årsmöte i Stockholm den 10 oktober 1999.

§ 1. Förbundet är en sammanslutning av pensionerade farmacevter för främjande av vänskap och gemenskap och för tillvaratagande av medlemmarnas intressen.

§ 2. Medlem i förbundet är varje farmacevt, som erlagt av årsmötet beslutad medlemsavgift. Person, som verksamt gagnat farmacin, men inte är farmacevt, kan även på förslag av styrelsen, antas som medlem av förbundet.
Till hedersledamot kan, på förslag av styrelsen, kallas medlem, som på ett förtjänstfullt sätt främjat förbundets syften.

§ 3. Förbundets styrelse, utgörs av ordförande och 4-6 ledamöter samtliga valda för ett år i sänder. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsför då minst 3 styrelsemedlemmar är närvarande.

Valberedningen utgörs av 3 ledamöter varav en sammankallande och väljs för ett år i taget.

§ 4.Styrelsen åligger:
– att leda förbundets verksamhet, handha dess angelägenheter och under gemensamt ansvar förvalta dess tillgångar
– att med hjälp av lokala ombud samla medlemmarna till sammankomster på olika platser i landet,
– att i möjligaste mån erbjuda nyblivna pensionärer att bli medlemmar i förbundet,

§ 5. Förbundets firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 6. Förbundets verksamhetsår är kalenderår. Bokslut och verksamhetsberättelse skall tillställas revisorerna senast den 20 januari.

§ 7. Styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper skall granskas av 2 revisorer, utsedda för ett år i sänder. Revisorerna skall avlämna en revisionsberättelse till styrelsen senast den 10 februari.

§ 8. Förbundets årsmöte skall hållas senast under april månad. Kallelse skall utsändas minst 15 dagar före mötet. Extra förbundsmöte kan hållas, då styrelsen så finner påkallat eller då revisorer eller minst 10 % av medlemmarna så skriftligt begär. På extra förbundsmöte skall utöver punkt 1-3 nedan endast förekomma de ärenden för vilket mötet blivit utlyst.

§ 9. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1.     Upprättande av röstlängd

2.     Val av en medlem att jämte ordföranden justera protokollet.

3.     Fråga om kallelse skett i behörig ordning

4.     Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse

5.     Behandling av revisionsberättelsen

6.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7.     Fråga om ersättning till styrelse och revisorer

8.     Fastställande av budget och medlemsavgift för kommande år

9.     Styrelsens förslag och framställningar

10.  Fråga som medlem väckt hos styrelsen senast den 15 december

11.  Val av ordförande, 4-6 styrelseledamöter, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant

12.  Val av valberedning

13.  Övriga ärenden § 10. Vid omröstning äger varje närvarande medlem en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 11. För ändring av dessa stadgar krävs två tredjedels majoritet vid ordinarie årsmöte.
§ 12. Beslut om förbundets upplösning och i samband därmed disposition av förbundets tillgångar skall fattas av två på varandra följande förbundsmöten, varav minst ett ordinarie. Beslutet skall fattas med två tredjedels majoritet av närvarande medlemmar.