Revisionsberättelse för Pensionerade Farmacevters Förbund

Undertecknade, revisorer i  Pensionerade Farmacevters Förbund,
har enligt uppdrag granskat årsredovisningen, de underliggande räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för 2017.

Räkenskaperna har förts med noggrannhet och alla intäkter och kostnader har verifierats med vederbörliga allegat.

Styrelsens verksamhet har kunnat följas med utförliga protokoll.

Vi tillstyrker att uppgjord resultat- och balansräkning fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

 

Stockholm den 12 januari 2018

 

Karin Nilsson                                                                 Eva-Lena Ahlesten

Revisionsberättelsen i PDF-format för nedladdning. PFF Revisionsberättelse 2017