Årsmötesprotokoll

2022-01-11T10:10:35+01:00

Protokoll från årsmötet tisdagen den 14 mars 2017  kl 15.00
på Westmanska konferens, Holländargatan 17 Stockholm

  Årsmötesförhandlingar:

 1. Ordföranden, Inger Sandahl, förklarade mötet öppnat och hälsade alla varmt välkomna.
 2. Beslutade mötet att anmälningslista gäller som röstlängd. Antal närvarande medlemmar 87 st. Bil.1.
 3. Valdes Kerstin Bokedal att jämte ordföranden justera protokollet från årsmötet.
 4. Kallelse till årsmötet hade skett i behörig ordning. Kallelsen hade sänts ut den 20 januari.
 5. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2016 godkändes. Bil.2.
  Föreningens ekonomi är god,  resultatet  för 2016 blev  +11 642 kr.
 6. Revisionsberättelsen godkändes. Bil.3.
  Eva-Lena Ahlesten redovisade revisionen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen för 2016 års förvaltning
 7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
 8. Ersättning till styrelse, revisorer och lokalombud.
  Ingen ersättning utgår.
  Berörda lämnar in räkningar på sina utgifter för verksamhetens bedrivande.
 9. Medlemsavgiften föreslogs oförändrad till 100  kr för 2018, vilket beslutades.
  då budgeten för 2017 visserligen visar ett underskott på ca -10 tkr . Detta pga kostnaderna för tryckningen av matrikeln, tillhörande portokostnad, lokalombudsmöte  och årsmöte.
 10. Inga förslag och framställningar från styrelsen.
 11. Ingen fråga från medlem.
 12. Barbro Mörck föredrog valberedningens förslag,
  Till ordförande för 2017 föreslogs och omvaldes Inger Sandahl.
  Som  ledamöter föreslogs och omvaldes Mariana Cederstam, Roland Fernström, Alice Hörnell och Gunnar Lundberg.
  Nyval skedde av Per Manell och Gunnel Bridell.
  Som revisorer omvaldes  Karin Nilsson och Eva-Lena Ahlesten.
  Som  revisorsuppleant omvaldes Jan Ernberg.
 13. Valberedningen bestående av Barbro Mörck (sammankallande), Kerstin Bokedal och Leif V Eriksson omvaldes.
 14. Ordföranden avslutade det formella årsmötet med att be  Ingela Klingberg ,Britta Lisper och Inga-Lill Furberg komma upp på scenen . De avtackades  med en blombukett för allt de gjort under åren för PFF.
 15. Efter årsmötet  talade Bodil Jönsson  mycket positivt och engagerande.. Hon, som varit professsor i fysik,  har de senaste 10-15 åren arbetat med rehabiliteringsteknik.
  Fyra teman fanns i hennes föreläsning; Tiden , Att bli gammal i en ny tid, Hälsa och Arbete.
  För att ytterligare uppmuntra åhörarna hade hon skrivit en kort sammanfattning, som läggs ut på PFF s hemsida.
 16. Inger Sandahl tackade Bodil Jönsson för det intressanta föredraget och överlämnade en historisk glasflaska.

Stockholm 2017-03-14

Alice Hörnell

Justeras:

Inger Sandahl                                                   Kerstin Bokedal

Protokollet som PDF-fil för nedladdning (PFF årsmötesprotokoll 2017)