13 01, 2018

Revisionsberättelse

2018-01-13T17:09:18+01:00

Revisionsberättelse för Pensionerade Farmacevters Förbund

Undertecknade, revisorer i  Pensionerade Farmacevters Förbund,
har enligt uppdrag granskat årsredovisningen, de underliggande räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för 2017.

Räkenskaperna har förts med noggrannhet och alla intäkter och kostnader har verifierats med vederbörliga allegat.

Styrelsens verksamhet har kunnat följas med utförliga protokoll.

Vi tillstyrker att uppgjord resultat- och balansräkning fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

 

Stockholm den 12 januari 2018

 

Karin Nilsson                                                                 Eva-Lena Ahlesten

Revisionsberättelsen i PDF-format för nedladdning. PFF Revisionsberättelse 2017

Revisionsberättelse2018-01-13T17:09:18+01:00
13 01, 2018

Årsberättelse

2018-01-13T18:49:58+01:00

Pensionerade Farmacevters Förbund
Årsberättelse för verksamheten 2017

Vid årsmötet den 14 mars 2017 valdes för verksamhetsåret 2017 följande styrelse:

Ordförande Inger Sandahl

Styrelseledamöter; Mariana Cederstam omval, Alice Hörnell omval, Roland Fernström omval och Gunnar Lundberg omval. Nyval skedde av Gunnel Bridell och Per Manell.

Till revisorer omvaldes Karin Nilsson och Eva-Lena Ahlesten. Som revisorssuppleant omvaldes Jan Ernberg.

Årsavgiften har varit 100 kr.

Vid årsskiftet 2017/2018 hade förbundet 1 127  medlemmar. Av dessa var 41  nya medlemmar.

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten.

Under året har styrelsen, med framförallt förbundets webbmaster, arbetat med webbsidan.  www.pensioneradefarmacevter.se.

På lokalombudsdagen i maj gick PFFs webbmaster igenom hur ombuden kunde arbeta med webbsidan.
Lokalavdelningarna har haft många välbesökta och uppskattade aktiviteter.
I lokalavdelningen Dalarna har Susanne Naula efterträtt Anna Swan.

Vid årsmötet som hölls på Westmanska Konferens deltog 87  medlemmar. Årsmötestalare var Bodil Jönsson som talade över temat ”Tiden, tiden, alltid denna tiden”.

Stockholm den 2 januari 2018

Inger Sandahl
Mariana Cederstam                                  Roland Fernström                                   Alice Hörnell
Gunnar Lundberg                                     Gunnel Bridell                                          Per Manell

Årsberättelsen i PDF-format för nedladdning!

PFF årsberättelse 2017

Årsberättelse2018-01-13T18:49:58+01:00
18 03, 2017

Årsmötesprotokoll

2019-05-08T13:27:05+02:00

Protokoll från årsmötet tisdagen den 14 mars 2017  kl 15.00
på Westmanska konferens, Holländargatan 17 Stockholm

  Årsmötesförhandlingar:

 1. Ordföranden, Inger Sandahl, förklarade mötet öppnat och hälsade alla varmt välkomna.
 2. Beslutade mötet att anmälningslista gäller som röstlängd. Antal närvarande medlemmar 87 st. Bil.1.
 3. Valdes Kerstin Bokedal att jämte ordföranden justera protokollet från årsmötet.
 4. Kallelse till årsmötet hade skett i behörig ordning. Kallelsen hade sänts ut den 20 januari.
 5. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2016 godkändes. Bil.2.
  Föreningens ekonomi är god,  resultatet  för 2016 blev  +11 642 kr.
 6. Revisionsberättelsen godkändes. Bil.3.
  Eva-Lena Ahlesten redovisade revisionen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen för 2016 års förvaltning
 7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
 8. Ersättning till styrelse, revisorer och lokalombud.
  Ingen ersättning utgår.
  Berörda lämnar in räkningar på sina utgifter för verksamhetens bedrivande.
 9. Medlemsavgiften föreslogs oförändrad till 100  kr för 2018, vilket beslutades.
  då budgeten för 2017 visserligen visar ett underskott på ca -10 tkr . Detta pga kostnaderna för tryckningen av matrikeln, tillhörande portokostnad, lokalombudsmöte  och årsmöte.
 10. Inga förslag och framställningar från styrelsen.
 11. Ingen fråga från medlem.
 12. Barbro Mörck föredrog valberedningens förslag,
  Till ordförande för 2017 föreslogs och omvaldes Inger Sandahl.
  Som  ledamöter föreslogs och omvaldes Mariana Cederstam, Roland Fernström, Alice Hörnell och Gunnar Lundberg.
  Nyval skedde av Per Manell och Gunnel Bridell.
  Som revisorer omvaldes  Karin Nilsson och Eva-Lena Ahlesten.
  Som  revisorsuppleant omvaldes Jan Ernberg.
 13. Valberedningen bestående av Barbro Mörck (sammankallande), Kerstin Bokedal och Leif V Eriksson omvaldes.
 14. Ordföranden avslutade det formella årsmötet med att be  Ingela Klingberg ,Britta Lisper och Inga-Lill Furberg komma upp på scenen . De avtackades  med en blombukett för allt de gjort under åren för PFF.
 15. Efter årsmötet  talade Bodil Jönsson  mycket positivt och engagerande.. Hon, som varit professsor i fysik,  har de senaste 10-15 åren arbetat med rehabiliteringsteknik.
  Fyra teman fanns i hennes föreläsning; Tiden , Att bli gammal i en ny tid, Hälsa och Arbete.
  För att ytterligare uppmuntra åhörarna hade hon skrivit en kort sammanfattning, som läggs ut på PFF s hemsida.
 16. Inger Sandahl tackade Bodil Jönsson för det intressanta föredraget och överlämnade en historisk glasflaska.

Stockholm 2017-03-14

Alice Hörnell

Justeras:

Inger Sandahl                                                   Kerstin Bokedal

Protokollet som PDF-fil för nedladdning (PFF årsmötesprotokoll 2017)

Årsmötesprotokoll2019-05-08T13:27:05+02:00
Till toppen