Pensionerade Farmacevters Förbund (PFF)

 kallas till årsmöte i Stockholm tisdagen den 14 mars 2017 kl. 15.00.

 Lokal: Westmanska konferens, Holländargatan 17, Stockholm

Kommunikationer: T-bana till Hötorget, uppgång mot Olof Palmes gata.
Gå mot Adolf Fredriks kyrka, som ligger mellan Sveavägen och Holländargatan!

Efter årsmötet talar Bodil Jönsson, professor emerita Lunds Universitet, över temat:
”Tiden, tiden, alltid denna tiden”

Därefter gemensam subventionerad buffémiddag, dessert, öl eller vatten, vin och kaffe.
Pris 400 kr.

 Anmälan till middagen görs senast den 4 mars till Mariana Cederstam
e-post: m.cederstam@bredband.net eller tfn: 08-649 73 89 (telefonsvarare)

OBS Efter anmälan betalas avgiften in på Förbundets Plusgiro 15 89 71-2

För dig som bor långt från Stockholm och har faktiska resekostnader överstigande 300 kr,
utnyttja möjligheten till resebidrag (max 1000: -)

Årsberättelse, revisionsberättelse och valberedningens förslag bifogas

Valberedningen: Barbro Mörck (sammank.), Kerstin Bokedal och Leif V. Eriksson

 

Ärenden:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Val av medlem att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Behandling av revisionsberättelsen
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fråga om ersättning till styrelsen och revisorer
 9. Fastställande av budget och medlemsavgift för kommande år
 10. Styrelsens förslag och framställningar
 11. Fråga som medlem väckt inom stipulerad tid.
 12. Val av ordförande, 4-6 styrelseledamöter, 2 revisorer, 1 revisorssuppleant
 13. Val av valberedning
 14. Övriga ärenden.
 15. Årsmötet avslutas

Välkomna

Styrelsen

Kallelsen som PDF-fil för nedladdning!
Kallelse till årsmöte 14 mars 2017