Pensionerade Farmacevters Förbund
Årsberättelse för verksamheten 2016

Vid årsmötet den 8 mars 2016 valdes för verksamhetsåret 2016 följande styrelse:

Ordförande Inger Sandahl

Styrelseledamöter: Mariana Cederstam omval, Alice Hörnell omval, Ingela Klingberg omval, Britta Lisper omval, Roland Fernström omval och Gunnar Lundberg omval.

Till revisorer omvaldes Karin Nilsson och Eva-Lena Ahlesten. Som revisorssuppleant omvaldes Jan Ernberg.

Årsavgiften har varit 75 kr för detta år men stämmobeslut finns om att höja avgiften till 100 kr från och med 2017.

Vid årsskiftet 2016/2017 hade förbundet 1.175 medlemmar. Av dessa var 55 st nya medlemmar.

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten.

Under året har styrelsen, med framförallt förbundets webbmaster, arbetat med webbsidan. ”pensioneradefarmacevter.se

Sedan 2015 är PFF med som samarbetspartner till Farmacevter utan gränser i projektet ”farmaceutkompis.se

På lokalombudsdagen i maj gick PFFs webbmaster igenom hur ombuden kunde arbeta med webbsidan
En ny lokalavdelning har bildats i Ystad under året.
Lokalavdelningarna har haft många välbesökta och uppskattade aktiviteter.

Vid årsmötet som hölls på Södra Sällskapet på Åsögatan deltog 68 medlemmar. Årsmötestalare var vd för Apotek Hjärtat,   Anders Nyberg. Han talade över temat ”Apotek Hjärtat, tankar om framtidens apotek”

Stockholm den 2 januari 2017

Inger Sandahl
Mariana Cederstam                                  Roland Fernström                                   Alice Hörnell
Ingela Klingberg                                       Britta Lisper                                              Gunnar Lundberg

Årsberättelsen i PDF-format för nedladdning!

PFF årsberättelse 2016