Pensionerade Farmacevters Förbund (PFF)

 

ÅRSBOKSLUT 2017

 

För pensionerade Farmacevters Förbund ( org nr 802002-6236)

 
RESULTATRÄKNING 170101-172131 160101-161231
Intäkter
Medlemsavgifter 113 550 89 545
Övrigt   14 300 0
Summa intäkter 127 850 89 545
Kostnader
Medlemsaktiviteter 21 492 17 424
Årsstämma 24 589 21 444
Porto.e-post 32 962 22 589
Konsulter 13 573 11 365
Styrelse 7 863 10 282
Övriga kostnader 4 153 5 920
Trycksaker 12 508 0
Summa kostnader 117 140 89 023
Finansiella poster
Utdelningar 11 881 14 256
Skatt 2 614 3 136
Årets resultat 19 977 11 642
BALANSRÄKNING
Tillgångar
Finansiella anläggnings
tillgångar 5 933 5 933
Omsättningstillgångar
 Plusgiro 19 398 2 849
Handelsbanken 74 138 62 258
Nordea 140 000 150 000
Skattekonto 14 13
Summa omsättningstillgångar 233 550 215 120
Summa tillgångar 239 483 221 053
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital 216 592 204 951
Årets resultat 19 977 11 642
Summa eget kapital 236 569 216 592
Övriga skulder
Skatteskuld 2 614 3 136
Förutbetalda medlemsavgifter 300 525
Upplupna kostnader 0 800
Summa skulder 2 914 4 461
Summa skulder och
eget kapital 239 483 221 053

Stockholm den16 januari 2018

Inger Sandahl Gunnel Bridell Mariana Cederstam
Gunnar Lundberg Per Manell Roland Fernström

 

Dokumentet som PDF-fil för nedladdning!
BOKSLUT 2017