Pensionerade Farmacevters Förbund (PFF)

ÅRSBOKSLUT 2016
För pensionerade Farmacevters Förbund ( org nr 802002-6236)
RESULTATRÄKNING 160101-161231 150101-151231
Intäkter
Medlemsavgifter 89 545 94 250
Övrigt 0 1 718
Summa intäkter 89 545 95 968
Kostnader
Medlemsaktiviteter 17 424 23 059
Årsstämma 21 444 26 779
Porto.e-post 22 589 33 151
Konsulter 11 365 25 502
Styrelse 10 282 9 685
Övriga kostnader 5 920 4 005
Trycksaker 0 13 245
Summa kostnader 89 023 135 426
Finansiella poster
Utdelningar 14 256 13 860
Skatt 3 136 3 049
Årets resultat   11 642     -28 647
BALANSRÄKNING
Tillgångar
Finansiella anläggnings
tillgångar 5 933 5 933
Omsättningstillgångar
 Plusgiro 2 849 4 722
Handelsbanken 62 258 198 002
Nordea 150 000 0
Skattekonto 13 13
Summa omsättningstillgångar 215 120 202 737
Summa tillgångar   221 053     208 670
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital 204 951 233 598
Årets resultat 11 642 -28 647
Summa eget kapital   216 592     204 951
Övriga skulder
Skatteskuld 3 136 3 049
Förutbetalda medlemsavgifter 525 670
Upplupna kostnader 800 0
Summa skulder   4 461     3 719
Summa skulder och           
eget kapital   221 053     208 670
Stockholm den16 januari 2017
Inger Sandahl Britta Lisper Mariana Cederstam
Gunnar Lundberg Ingela Klingberg Roland Fernström

Dokumentet som PDF-fil för nedladdning!
BOKSLUT 2016